Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·9ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,

 

 

8你们要谨慎,恐怕有人用他的理学和虚空的妄言,不照着基督,乃照人间的遗传和世上的小学,就把你们掳去。9因为神本性一切的丰盛,都有形有体地居住在基督里面,

 

8“你们要谨慎,恐怕有人把你们掳去”(βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν = See to it that no one takes you captive)。“谨慎”(βλέπετε),系“βλέπω”(看,注意)的第二人称复数现在式主动语态命令语气。“恐怕有人”(μή τις ... ἔσται),表示否定的目的子句;通常在“μή”之后应接假设语气(参林后十二6“恐怕有人把我看高了”),但在此却接直说语气的“ἔσται”(“εἰμί”的第三人称单数未来式直说语气),表示诺斯底主义在歌罗西教会的危害是真实的。“掳去”(ὁ συλαγωγῶν),系晚期罕见的复合动词“συλαγωγέω”之现在式主动语态分词,由“σύλη”(胜利品,掳掠物)与“ἄγω”(引导,拘捕)复合而成,意即当作战利品或俘虏掳走,新约圣经仅此一次使用。在此的结构为“τὶς ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν”,值得注意的有三:<1>限定用法的分词“掳去”(συλαγω-γῶν),带冠词“”,构成名词用法,以与不定代名词“有人(τίς)连用,解说该不定代名词即“掳掠之人”;<2>单数的“ὁ συλαγωγῶν”,表示那导引歌罗西人步入歧途的确实是某一个较为突出、作带头的人;<3>分词仍具动词的性质,故直接受格的“你们”(ὑμᾶς)为“掳去”(συλαγωγῶν)的受词,把你们掳去。保罗警告歌罗西人要谨慎,免得有人把他们当作战俘一样掳掠了去。

 

“用他的理学、和虚空的妄言”(διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης = through philosophy and empty deception)。“理学”(φιλοσοφίας),即“哲学”;新约圣经仅此一次使用,由于诺斯底主义的人喜欢用这个词,因此保罗也用。该词系来自“φιλόσοφος”(献身追求、热爱智慧的人)的古名词,后者由“φίλος”(热爱,喜好)与“σοφία”(智慧)复合而成,新约圣经也仅一次使用,参徒十七18的“学士”(哲学家)。保罗并不是定罪知识或智慧,因他主张在悟性中对神要有真知识(西二2),只是对那“似是而非的学问”(τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,提前六20)却十分深恶痛绝。在本节中,他将继续阐明理由。“妄言”(ἀπάτης),古名词,欺骗、迷惑之意,参太十三22钱财的“迷惑”;在此指诺斯底哲学对人所产生的迷惑与欺骗。值得注意的是此处原文“理学”(φιλοσοφίας)与“虚空的妄言”(κενῆς ἀπάτης)共用一个冠词“τῆς”,故可直译作“藉着虚空、欺骗人的哲学”。

 

“乃照人间的遗传、和世上的小学”(κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου = according to the elementary principles of the world;按原文本句在“不照着基督”之前)。“遗传”(παράδοσιν),来自动词“παραδίδωμι”(交付,传递)的古名词“παράδοσις”之直接受格,指代代相传,由承传而来的传统,本身不具色彩,可以是好的(参帖后二15,三6),也可以是坏的(可七3)。在此指来自诺斯底主义无价值的、有害的、欺骗人的学说传统。“小学”(στοιχεῖα),系古名词“στοιχεῖον”的复数直接受格,来自“στοῖχος”(一行,或一系列)一词,指一系列事物的开端,或基本原则或基本要素;参彼后三10、12的“有形质的”(指构成自然界最基本的物质或元素,当末日都要被烈火镕化);来五12的“圣言小学的开端”(指最基本的教训);加四3、9的“小学”(指犹太宗教中一些基本的礼仪、规条);在此指诺斯底哲学家所相信的一系列“爱安”所组成的世界观与宗教观,本句直译可作“照着人的传统教训,照着世俗初浅的宇宙观”。

 

“不照着基督”(καὶ οὐ κατὰ Χριστόν = rather than according to Christ)。在上句连用两个肯定的“κατά”(照着,或根据)之后,本句用了一个否定的“οὐ κατά”(不照着),此系古典希腊文以“καὶ οὐ”为肯定句之后否定句之始的连接用法。基督实乃人世间一切哲学、知识的衡量标准,因他就是全宇宙的创造者与维系者;但诺斯底主义者与今日许多哲学家却本末倒置,以他们的哲学理论作为衡量基督的标准。

 

9“因为神本性一切的丰盛,都有形有体的居住在基督里面”(ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς = For in Him all the fulness of Deity dwells in bodily form)。“因为”(ὅτι),表明保罗以基督为人间一切学问知识衡量的总标准之理由所在,乃在于基督位格的超越性。“居住”(κατοικεῖ)系“κατοικέω”(居家,安顿,参一19)的现在式主动语态直说语气,表明一种持续不变永恒的真理。“神本性一切的丰盛”(πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος),居住在基督里面(ἐν αὐτῷ)的,并非只是一项或更多的“神性”而已,乃是神本性的全部与一切的丰盛;“神本性”(θεότητος),系“θεότης”的所有格,与罗一20的“神性”(θειότης)相较,前者来自“θεός”(神,deitas),指的就是神“本身”的本质与属性;后者则来自“θεῖος”(属神的,divinitas),指“属于神”的品质,两者在新约圣经中都只出现一次,而两者之间的区别在Lucian与Plutarch的作品中表露无遗;“θειότης”(属于神的品质)一词在蒲纸文献与碑铭中都曾出现过。在此,保罗宣称就是神自己的本质,并且是神本质全部的丰满(πᾶν τὸ πλήρωμα),都居住在基督里面,不仅基督道成肉身以前如此(约一1、18;腓二6),道成肉身期间如此(约一14、18;约壹一1~3),就是现在也如此,并且是有形有体(σωματικῶς),以身体的形态居住在基督里。“有形有体的”(σωματικῶς)系由“σῶμα”(身体,形体)而“σωματικός”(肉体的,有形体的)演变而来的晚期罕用副词,亦即神本性一切的丰满现在都居住在基督荣耀的人性(腓二9~11),与荣耀的身体(τῷ σώματι τῆς δόξης)里。三位一体真神中道成肉身,成为人的样式的乃神子耶稣基督(腓二7)。保罗在此宣称“神本性一切的丰满,都以身体的形态居住在基督里面”(直译),意即耶稣基督的神性与人性清清楚楚地以身体的形态同时存在,正是对诺斯底主义“幻影派”与“克林妥派”将“人者耶稣”与“爱安基督”分开的直接驳斥。

 


 

返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——歌罗西书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

 

最后修改于
上一篇