11  Ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ 12εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ. 13Ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

 

 

以弗所书1:11-1411我们也在他里面得了基业(“得”或作“成”),这原是那位随己意行作万事的,照着他旨意所预定的,12叫他的荣耀,从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。13你们既听见真理的道,就是那叫你们得救的福音,也信了基督,既然信他,就受了所应许的圣灵为印记。14这圣灵是我们得基业的凭据(原文作“质”),直等到神之民(“民”原文作“产业”)被赎,使他的荣耀得着称赞。

 

11“我们也在他里面得了基业”(ἐν  καὶ ἐκληρώθημεν = In Him also we have obtained an inheritance)。第一次出现“在他里面”(ἐν ᾧ,即第十节的“在基督里面”(ἐν τῷ Χριστῷ)。“得了基业”(ἐκληρώθημεν)系古动词“κληρόω”(由抽签而定,得享产业,蒙拣选)的第一简单过去式被动语态直说语气,来自名词“κλῆρος”(签,抽签,分得之物);七十士译本及蒲纸文献中的用法也一样,只是新约圣经仅此一次使用。在此译作“得了基业”或“被指定,被拣选,成了基业”(参中文圣经和合本小字;另参吕振中译本“我们也被分派,做成了上帝的业分”)均可。此外,新约圣经还用了另一个复合词“προσκληρόω”(附从;参徒十七4),系由“πρός”(到,往,向着)与“κληρόω”(抽签)复合而成;分派,指定,附从之意。

 

“这原是那位随己意行作万事的,照着他旨意所预定的”(προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ = having been predestined according to His purpose who works all things after the counsel of His will)。“预定”(προορισθέντες),系“προορίζω”(预先决定)的第一简单过去式被动语态分词,指前面的“我们也在他里面得了(或成了)基业”乃是被预先决定的;参第五节的“预定”(προορίσας,主动语态)。“旨意”(πρόθεσιν),系普通名词“πρόθεσις”(定意,志向)的直接受格,来自动词“προτίθημι”(公开显示,立定志向,预先设定;参第九节的“预定”;徒十一23的“立定心志”;徒二十七13的“以为得意”的“意”)。“那位随己意行作万事的”(τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ),可直译为“那按自己旨意之计划运行万事者”(参吕振中译本)。“运行”(ἐνεργοῦντος),系“ἐνεργέω”(运行,发生)的单数阳性所有格现在式主动语态分词。“计划”(βουλήν),系“βουλή”(意念,意旨,决定)之直接受格(参徒二23的“定旨”,四28的“意旨”,十三36,二十27;来六17的“旨意”等)。“旨意”(θελήματος),系“θέλημα”(意愿,旨意)的所有格(参约六39、40;路二十二42的“意思”;林前一1;林后一1,八5;加一4;弗一1;西一1;提后一1的“旨意”等)。

 

12“叫他的荣耀,从我们……可以得着称赞”(εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ = to the end that we ... should be to the praise of His glory)。表目的的结束子句,由介词“εἰς”,不定词“εἶναι”(是;参一4的“使……成为”),与直接受格“ἡμᾶς”(我们;作不定词之主词)所构成。按原文结构,本句直译作“叫我们为了他荣耀的称赞”,结构与一6相同,请参见该节注释。

 

“这首先在基督里有盼望的人”(τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ = who were the first to hope in Christ)。这是前面的人称代名词“ἡμᾶς”(我们)的同位语片语,故中文连在一起翻译。“首先……有盼望”(προηλπικότας),系复合动词“προελπίζω”的现在完成式主动语态分词,现在完成式,表示基于过去的一个动作所造成的结果或影响一直持续到如今。由“πρό”(在……之前),与“ἐλπίζω”(盼望)复合而成,新约圣经中仅此一次使用。其前加冠词“τούς”,表示“这些首先有盼望的人”。可能指那些和保罗一样,一度是犹太人而后发现耶稣就是弥赛亚的人;也可能指那些和西面、亚拿(路二34~36)一样,在弥赛亚来临之前,就已预先见到了属灵的弥赛亚的人。

 

13“你们既听见真理的道,就是那叫你们得救的福音”(ἐν  καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν = In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation—);直译为“在他里面,你们也听见……”。第二次出现“在他里面”(ἐν ᾧ),关系代名词片语,指其前的“在基督里”(ἐν τῷ Χριστῷ)。“你们”(ὑμεῖς),恰与第十二节“我们”(ἡμᾶς)相对照,指那已成为基督徒的外邦人。“听见”(ἀκούσαντες),系“ἀκούω”(听)的第一简单过去式主动语态分词。“福音”(εὐαγγέλιον),中性复合名词,由“εὖ”(好)与“ἀγγελία”(消息)复合而成,直接受格,作为其前“道”(λόγον,也是直接受格)的同位语,以解释“真理的道”就是“那叫你们得救的福音”。

 

“也信了基督,既然信他,就受了所应许的圣灵为印记”(ἐν  καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ = having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise)。“也信了基督”(ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες,直译作“在他里面,你们也相信了”。第三次使用“ἐν ᾧ”,“在他里面”,即“在基督里”,参第十一节,及本节上。“信”(πιστεύσαντες),系“πιστεύω”(相信)的第一简单过去式主动语态分词,与前面的“听见”(ἀκούσαντες)同为第一简单过去式主动语态分词,都是表明在主要动词“受了……为印记”(ἐσφραγίσθητε)之前的动作。“受了……为印记”(ἐσφραγίσθητε),为古动词“σφραγίζω”(用印)的第一简单过去式被动语态直说语气,来自名词“σφραγίς”(印记,图章),盖上印记以保证物品所属;有时也用以显示属于所敬拜的神祇,正如加六17“印记”(στίγματα)的用法(请参该节注释)。在此,是以神为主词的被动语态,保罗是说基督徒既信了基督,就被神用圣灵当作印鉴盖上,以保证他们确实是属神的产业(参弗四30)。林后一22用的也是相同的隐喻,甚至说圣灵就是“凭据”(ἀρραβών,直译作“头款”,“定金”或“抵押品”;见下一节)。“所应许的圣灵”(τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ),“圣灵”(τῷ πνεύματι ... τῷ ἁγίῳ),是凭藉用法。本句直译作“就被(神)用所应许的圣灵盖上印鉴”。“所应许的”(τῆς ἐπαγγελίας),用以修饰“圣灵”,表明外邦人也被包括在神所应许的救恩之内,原来外邦人是凭应许而非凭血缘作了神的子民。

 

14“这圣灵是我们得基业的凭据”( ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν = who is given as a pledge of our inheritance)。“这圣灵”(),原文有古抄本读作阳性关系代名词的“ὅς”,也有古抄本读作中性关系代名词的“”,其先行词为上一节的“圣灵”(τῷ πνεύματι ... τῷ ἁγίῳ;中性)。按,在一3~14这一长句中,共有八个关系代名词所构成的关系子句,以修饰其前的先行词;其中<1>使用阴性所有格“ἧς”的有两处(第6、第8节),其先行词均为阴性名词的“χάρις”,故均译作“这恩典”;<2>使用阴性直接受格“ἥν”的有一处(第9节),指其前的阴性名词“εὐδοκίαν”(美意);<3>使用阳性间接受格“”的,有四处:第七节的“这爱子”(直译作“这位蒙爱者”);以及第十一节一次,第十三节两次的“在他里面”,均指基督。以上七处,关系代名词的性、数、格均与先行词一致。惟有当关系代名词作关系子句中“是”(be)动词的主词时,才被其述词(predicate,即主词补助词)所吸收,而与述词一致,参可十五16;加三16;弗六17;启四5;只是在这种情况下,圣经古抄本会有不同的读法,有的与述词一致,有的则仍与先行词(antecedent)一致;本节即属此情形,故有作“ὅς”(如א,D,Ψ等)以与阳性名词“ἀρραβών”(凭据;关系子句中be动词“ἐστίν”的述词)一致,也有作“”(如屯P46,A,Β,F,G,L,Ρ等)以与中性名词先行词“τῷ πνεύματι ... τῷ ἁγίῳ”(圣灵)一致。“凭据”(ἀρραβών),来自闪族语系(可能为腓尼基族)的一个字,在蒲纸文献中用得十分普遍,指购买牛只或娶妻时,所付的头款,定金或聘金。请详见林后一22及上节讨论。“我们得基业”(τῆς κληρονομίας ἡμῶν),直译作“我们的基业”;“基业”(κληρονομίας),来自“κλῆρος”(签,分得之物),或译作“产业”或“有份”,见第十一节(参徒二十32;加三18;弗一18,五5;西三24)。在此,神赐下圣灵为礼物,正是以圣灵作为我们在基督里必然承受那最后产业的保证或定金。

 

“直等到神之民被赎”(εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως = with a view to the redemption of God’s own possession),直译作“直等到神的产业被赎”(如中文圣经和合本小字),虽原文无“神的”一词,但就上下文判断确实是指“属神的”。“产业”(περιποιήσεως),为晚期出现但罕用之名词“περιποίησις”之所有格,来自复合动词“περιποιέω”,由“περί”(关于)与“ποιέω”(行,作,成就)复合而成,原指“获得”(帖前五9;帖后二14),或“赚得”(徒二十28);后指“保全”或“保存”(路十七33;来十39),蒲纸文献的用法属后者;在此则指“所有物”或“财产”(参思高圣经“〔神〕所置为嗣业的子民”),基督徒就是神的子民,是神的产业,属神所有的(参彼前二9);神已将我们买赎回来,归他所有。“被赎”(ἀπολύτρωσιν),系复合名词“ἀπολύτρωσις”的直接受格,由“ἀπό”(从)与“λύτρον”(赎价)复合而成,意即藉着偿付“赎金”(λύτρον)而得自由,见第七节。本句中的“直等到”(εἰς),与下句的“使”(εἰς),同样含有目的及延伸的意义;因此,神用圣灵作印记印了我们,就要一直持续到我们完全得赎,神得荣耀的那日。

 

“使他的荣耀得着称赞”(εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ = to the praise of His glory)。类似的片语已是第三次出现,见第六、十二节。


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——以弗所书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

 

最后修改于