1Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος. 2τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 3ἀπεθάνετε γὰρ καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ. 4ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.

 

 

歌罗西书3:1-41所以,你们若真与基督一同复活,就当求在上面的事,那里有基督坐在神的右边。2你们要思念上面的事,不要思念地上的事。3因为你们已经死了,你们的生命与基督一同藏在神里面。4基督是我们的生命,他显现的时候,你们也要与他一同显现在荣耀里。

 

与基督联合(西三1~4)

 

1“所以你们若真与基督一同复活”(Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ = IF then you have been raised up with Christ)。第一类条件句,与事实相符的假设,正如二20一样;两者合起来就是二12所描绘的完整洗礼图,所用的动词同为来自“συνεγείρω”(同起来,同复活)的简单过去式被动语态直说语气“συνηγέρθητε”,其后带相关凭藉格的“基督”(τῷ Χριστῷ)。

 

“就当求在上面的事”(τὰ ἄνω ζητεῖτε = keep seeking the things above)。“求”(ζητεῖτε),系“ζητέω”(寻求,渴求)的现在式主动语态命令语气,继续不断地渴求。“在上面的事”(τὰ ἄνω),地方副词带中性复数直接受格冠词,指在上面(即天上)的事,或天上的财宝,参太六20;腓三14。保罗在此以积极、正面的目标、理想,代替上文所提消极的禁欲规条。

 

“那里有基督坐在神的右边”(οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος = where Christ is, seated at the right hand of God)。关系代名词“οὗ”(中性单数所有格)所导引的子句。“坐”(καθήμενος),系“κάθημαι”的现在式关身形主动意分词,在此并非与其前的“是”动词(ἐστίν)构成纡说用法,而是添加上去的陈述,意即:在那里(在上面)有基督(οὗ  Χριστός ἐστιν),并且坐在神的右边(ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος);“右边”(δεξιᾷ),位置格,坐在右边乃是尊荣的表示。参二3。

 

2“你们要思念上面的事”(τὰ ἄνω φρονεῖτε = Set your mind on the things above)。“思念”(φρονεῖτε),系来自“φρήν”(心思,理解)的动词“φρονέω”(思想,存……心;参腓二2两次的“意念”,二5的“以……心为心”)的现在式主动语态命令语气,要继续不断地思想天上的事,亦即要继续不断地以天上的事为念;这是一件严肃的事,我们如何行动取决于我们如何思想;我们每一个人都对自己的思想负有责任。

 

“不要思念地上的事”(μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς = not on the things that are on earth;原文在此并无“思念”一词)。保罗并不是叫我们永远不想地上的事,而是说我们不当以地上的事为我们的方向,我们的目标,甚至成为我们的主人。基督徒的脚踏在地上,心却在天上;当我们还在地上生活,我们就要胸怀天国,如此我们便可“在地若在天”。

 

3“因为你们已经死了”(ἀπεθάνετε γάρ = For you have died)。“死”(ἀπεθάνετε),系“ἀποθνῄσκω”的简单过去式主动语熊直说语气,乃是在过去某一时间定点确实发生的事件。参罗六2的“在罪上死”。

 

“你们的生命与基督一同藏在神里面”(καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ = and your life is hidden with Christ in God)。“藏”(κέκρυπται),系古动词“κρύπτω”(隐藏)的现在完成式被动语态直说语气,表示一种基于过去的动作所带来的后续状态,继续“与基督一同”(σὺν τῷ Χριστῷ)藏“在神里面”(ἐν τῷ θεῷ)。这种生命的“隐藏”至少包含三层意义:<1>隐秘性,基督徒的生命乃是从隐密的泉源(就是神与基督)得着滋养的;<2>保障性,基督徒的生命与基督“一同”(σύν)藏在神“里面”(ἐν),双重的保障,双重的护卫;<3>合一性,基督徒与复活的主合而为一,一同复活(A. F. Johnson)。任地狱之贼再厉害,再恐怖,也无法破坏基督徒与基督和与神之间如此坚实强韧的生命联合。

 

4“基督是我们的生命,他显现的时候”(ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν = When Christ, who is our life, is revealed)。可直译为“当基督——我们的生命——显现的时候”。“我们的生命”(ἡ ζωὴ ὑμῶν),在原文本句系作为“基督”(ὁ Χριστὸς)之同位语片语。“显现”(φανερωθῇ),系“φανερόω”(显明,揭露)的第一简单过去式被动语态假设语气,指基督再来(参约壹三2);其前带不定的时间语助词“ὅταν”(当……时候),构成不定时间子句;基督再临乃我们所渴求,所切望的,但他再临显现的时间却完全不是我们所能确定的。

 

“你们也要与他一同显现在荣耀里”(τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ = then you also will be revealed with Him in glory)。“显现”(φανερωθήσεσθε),系“φανερόω”的未来式被动语态直说语态,保罗重复使用该动词,并加上“在荣耀里”(ἐν δόξῃ),你们也必被显现在荣耀里,此乃有福的盼望所带来无比的喜乐,并且这样的显现是在无比的荣耀中,因此绝无《天路历程》中本仁约翰笔下专门揭人隐私之类的人与事。


 

返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——歌罗西书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

最后修改于
上一篇