18  Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 19Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

 

 

歌罗西书3:18-1918你们作妻子的,当顺服自己的丈夫,这在主里面是相宜的。19你们作丈夫的,要爱你们的妻子,不可苦待她们。

 

18“你们作妻子的、当顺服自己的丈夫”(Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν = Wives, be subject to your husbands)。“妻子”(γυναῖκες),系“γυνή”的复数主格,作呼格用,原指任何成年的女人,但因其前带冠词“αἱ”,故与同类有别,乃指妻子,又因系呼格,故最好译作“你们作妻子的”,以下各组与此类同。“顺服”(ὑποτάσσεσθε),系通用期常用动词“ὑποτάσσω”(置于……之下,制服,顺服)的现在式关身语态命令语气;由“ὑπό”(在……之下)与“τάσσω”(安置)复合而成,属军事用语;罗十三1、5提到对政府的顺服,用的也是这一个字;在此应用在家里,指你们作妻子的,自己要继续不断地顺服丈夫,对保罗而言,这样的顺服乃是因着认同神所设立的秩序,而产生的出于自愿的顺服(参弗五21)。“丈夫”(τοῖς ἀνδράσιν),弗五22有“自己的”(ἰδίοις)一词,在此并无。

 

“这在主里面是相宜的”(ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ = as is fitting in the Lord)。“相宜的”(ἀνῆκεν),系动词“ἀνήκω”(合适,合宜)的第三人称单数过去不完成式直说语气,但当作现在式解释,这在当时属习惯用法,参弗五4的“不相宜”(οὐκ ἀνῆκεν);另参门8“合宜的事”(τὸ ἀνῆκον),系由现在式分词带冠词所构成的名词片语;该动词在新约圣经中仅此三次出现。妻子有其与生俱来的人权与特权,但妻子承认丈夫的领导权却是构成家庭和谐的必备要素,而这一切的大前提,就是:基督是丈夫的头(而且是智慧的头)。

 

19“你们作丈夫的,要爱你们的妻子”(Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας = Husbands, love your wives)。“爱”(ἀγαπᾶτε),系“ἀγαπάω”的现在式主动语态命令语气,强调继续不断地爱,这是重点所在。

 

“不可苦待她们”(καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς = and do not be embittered against them)。“苦待”(πικραίνεσθε),系来自名词“πικρία”(苦味,苦毒,怨恨)的古动词“πικραίνω”(发出苦味,使怨恨,难受)的现在式关身语态命令语气,其前带否定的语助词,构成禁令,不可再继续以苦毒的言词或行为对待她们,因为即便是“苦毒”的言词也会造成心灵的伤痛;否则便是丈夫的罪了。“苦待”一词在新约圣经中除本处外,另参启八11的“变苦”,与十9、10的“发苦”。


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——歌罗西书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

最后修改于
上一篇