9Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, 11ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν. Μετὰ χαρᾶς 12εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·

 

 

歌罗西书1:9-12  9因此,我们自从听见的日子,也就为你们不住地祷告祈求,愿你们在一切属灵的智慧悟性上,满心知道神的旨意,10好叫你们行事为人对得起主,凡事蒙他喜悦,在一切善事上结果子,渐渐地多知道神,11照他荣耀的权能,得以在各样的力上加力,好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容,12又感谢父,叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。

 

9“因此……自从听见的日子”(Διὰ τοῦτο … ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν = For this reason … since the day we heard of it)。“因此”(διὰ τοῦτο),介词片语,表示推理,藉此,因此。“听见”(ἠκούσαμεν),系“ἀκούω”的简单过去式主动语态直说语气,参一2、6。

 

“我们……也就为你们不住的祷告祈求”(καὶ ἡμεῖς … οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι = also ... we have not ceased to pray for you and to ask)。“也”(καί),在原文结构位于主词“我们”(ἡμεῖς)之前,实则应与主要动词“不住(οὐ παυόμεθα)在一起解释。“不住”(οὐ παυόμεθα),否定语助词“οὐ”,与动词“παύω”(停止)的第一人称复数现在式关身语态直说语气。“祷告”(προσευχόμενοι),系“προσεύχομαι”的现在式关身形主动意分词,参一3。“祈求”(αἰτούμενοι),系“αἰτέω”的现在式关身语态分词。

 

“愿你们……满心知道神的旨意”(ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ = that you may be filled with the knowledge of His will)。语助词“ἵνα”表示以下为他祷告的内容。“满心知道”(πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν),直译作“充满真知识”,由使役动词“πληρόω”(使……充满)的有效第一简单过去式被动语态假设语气,与复合名词“ἐπίγνωσις”(真知识)的直接受格构成,表示目的,使你们被神旨意的真知识所充满(被动语态),亦即使你们对神的旨意充满真知识。“真知识”(ἐπίγνωσις)是个通用时期所用的字,希腊史家Polybius(约主前205~125年)与希腊传记家Plutarch(约主前46~120年)都曾使用过),由介词“ἐπί”与名词“γνῶσις”(知识)复合而成;在此字首“ἐπί”含有“完全”之意,参二2“真知道”;这是保罗答复充满幻想的诺斯底主义最重要的用词。矫正这种知识上的暴发户,最好的方法,不是不理他,也不是反对他拥有知识,乃是对神的旨意有更多的真知识。

 

“在一切属灵的智慧悟性上”(ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ = in all spiritual wisdom and understanding)。“一切”(πάσῃ)与“属灵”(πνευματικῇ)二词,均是“智慧”(σοφίᾳ)与“悟性”(συνέσει)的修饰词;在弗一8“诸般智慧聪明”,保罗用的是“聪明(φρονήσει),而不是“悟性(συνέσει)。“聪明”一词来自“φρήν”(心思,理解),参林前十四20(新约圣经仅此一处)两次使用的“心志”;“悟性”一词,则来自动词“συνίημι”(领悟、明白),系由“σύν”(与……在一起)与“ἵημι”(差遣,打发)复合而成,是一种将事实与知识综合在一起,进而寻出两者之间关系的能力;“智慧”(σοφίᾳ)则为希腊文中用以指心智才能的最高用词,在旧约圣经中是指将对神旨意的认识应用在生活情境中的能力;若与“悟性”相较,则“智慧”偏重整体、一般性的原则,“悟性”偏重个别、特殊的应用。保罗在与诺斯底主义抗争的战场上居于炮火的最前线,因此他把圣灵所赐给他的一切聪明智慧,应用在对基督徒信仰的解释上。所有的传道人也都应该是世上最伟大的人,因为他处理的乃是世上最大、最难的生死问题。

 

10“好叫你们行事为人对得起主”(περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου = so that you may walk in a manner worthy of the Lord)。“行事为人”(περιπατῆσαι),系复合动词“περιπατέω”的第一简单过去式主动语态不定词,表示目的;该字由“περί”(四周)与“πατέω”(踩,践踏)复合而成,原指走来走去,引伸为行事为人的生活方式;在此带副词“对得起”(ἀξίως,来自形容词“ἄξιος”,价值相等的,相称的),其后带所有格人称或事物,表示“对得起某人”或“与某事相称”,参弗四1;腓一27;帖前二12。显然,人之所以要对神有正确的认识,目的在于行事为人能对得起主,诚如Lightfoot所说,一切知识的目的乃在于行为上的表现。”

 

“凡事蒙他喜悦”(εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν = to please Him in all respects)。由介词“εἰς”与名词“喜悦”(ἀρεσκεία)的直接受格“ἀρεσκείαν”所构成的片语,表示目的。“喜悦”(ἀρεσκεία),系来自动词“ἀρεσκέω的古名词,Polybius与Plutarch的著作中都曾用过,一般用以指不好的意思,努力取悦,或谄媚;但在新约圣经中只有好的意思,指讨神喜悦,或使人欢喜,蒲纸文献与碑铭都曾用过好的意思。在此指在凡事上都讨神的喜悦,参帖前四1。

 

“在一切善事上结果子”(ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες = bearing fruit in every good work)。“结果子”(καρποφοροῦντες),系古复合动词“καρποφορέω”的现在式主动语态分词,由“καρπός”(果子)与“φέρω”(携带,产生)复合而成;与下句分词“渐渐的多”(应译作“增长”)的用法,正如一6的“结果”与“增长”(都是分词,且连在一起使用)。

 

“渐渐的多知道神”(καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ = and increasing in the knowledge of God)。“渐渐的多”(αὐξανόμενοι),系“αὐξάνω”(增长,长进)的现在式关身语态分词,与其前的“结果”都是现在式分词,表示持续进行的动作。“知道神”(τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ),凭藉格,“藉着对神完全的认识”,此乃“结果”、“增长”的惟一途径;也可解释为位置格,亦即“在对神的认识上渐渐增长”。

 

11“照他荣耀的权能,得以在各样的力上加力”(ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ = strengthened with all power, according to His glorious might),直译作“按照他荣耀的权能,使你们得以刚强起来,带着各样的能力”。“刚强起来”(δυναμούμενοι),系晚期动词“δυναμόω”(使有能力,变为刚强)的现在式被动语态分词。七十士译本,蒲纸文献及现代希腊文都有这个字;新约圣经则仅用于此处;来十一34的“变为刚强”;及弗六10“作刚强的人”之不同古抄本的读法(“δυναμοῦσθε”以代替“ἐνδυναμοῦσθε”)。“带着各样的能力”(ἐν πάσῃ δυνάμει),介词“ἐν”带“δύναμις”(能力)的间接受格所构成的片语,作副词用,以修饰“刚强”(δυναμούμενοι)。“荣耀的权能”(τὸ κράτος τῆς δόξης),“权能”(κράτος),古字,指完全的能力;新约圣经惟用于神,在此指神那完全而荣耀(Shekinah)的大能,荣耀乃是他大能的特征;参下列二组字:<1>动词“κρατέω”(紧抓,拘禁,西二19的“持定”;帖后二15的“坚守”),及名词“κράτος”(力量,权能);<2>动词“κραταιόω”(使强壮,参弗三16与林前十六13的“刚强”;路一80,二40的“强健”),及形容词“κραταιός”(有权能的,参彼前五6的“大能的”)。

 

“好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容”(εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς = for the attaining of all steadfastness and patience; joyously)。“忍耐”(ὑπομονήν),系来自复合动词“ὑπομένω”的名词“ὑπομονή”之直接受格。由“ὑπό”与“μένω”(停留,存留)复合而成,原指当别人离去而仍“留下”,引伸为“坚定不渝,忍耐到底”的精神。“宽容”(μακροθυμίαν),系来自形容词“μακρός”(很久的,或很长的)的名词“μακροθυμία”的直接受格,原指对恶人不急于报复的一种自制力,忍耐心,在此指对事情恒久忍耐,坚忍的心。“忍耐”与“宽容”二词连用,参雅五10、11的三个“忍耐”(第一个“忍耐”,系名词“μακροθυμία”;第二、第三个“忍耐”则系动词“ὑπομένω”与名词“ὑπομονή”);林后六4、6的“忍耐”(ὑπομονή),“恒忍”(μακροθυμία);提后三10的“宽容”(μακροθυμία),“忍耐”(ὑπομονή)。至于两者之间的差别:“ὑπομονή”强调在困难之下不屈服的坚持;“μακροθυμία”则强调长时间不报复的恒久忍耐。

 

12“又感谢父,叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”(εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί = giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light)。中文圣经和合本的“我们”(ἡμᾶς)是A,C,D,G,K,P,Ψ等古抄本的读法;另有一些古抄本(如:א,Β等)作“你们”(ὑμᾶς),亦即本书所采用之希腊文新约圣经的读法。“叫……能”(ἱκανώσαντι),系来自形容词“ἱκανός”(充足的,合适的,够资格的)的使役动词“ἱκανόω”(使充足,使够资格)的简单过去式主动语态分词,新约圣经仅用于此,及林后三6“他叫我们能”,在此“叫……能”带间接受格冠词“τῷ”,构成其前“父”(τῷ πατρί)的同位语片语,亦即“感谢父,就是那位使我们够资格,能和众圣徒在光明中同得基业的”。“同得(μερίδα),系来自名词“μέρος”(部分,有份)的古名词“μερίς”的直接受格,表示分享,有份于某事,新约圣经仅用于此,及路十42“(上好的)福分”;徒八21的“(无)份”,十六12的“(这一)方”;林后六15的“相干”。“基业”(κλήρου),系古名词“κλῆρος”的所有格,原指抽签之用的小鹅卵石或木片(参徒一26的“摇签”),后引伸为抽签而得的“份”或“产业”(参徒八21,二十六18)。“在光明中”(ἐν τῷ φωτί),位置格,修饰其前“同得基业”的所在,乃是在于光明的国度中。


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——歌罗西书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

 

最后修改于
上一篇