10  Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ’ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 11οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. 12οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι· 13πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με.

 

 

腓立比书4:10-13 10我靠主大大地喜乐,因为你们思念我的心如今又发生;你们向来就思念我,只是没有机会。11我并不是因缺乏说这话;我无论在什么景况都可以知足,这是我已经学会了。12我知道怎样处卑贱,也知道怎样处丰富,或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏,随事随在,我都得了秘诀。13我靠着那加给我力量的,凡事都能作。

 

 

10“我靠主大大地喜乐”(Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως = But I rejoiced in the Lord greatly)。“喜乐”(ἐχάρην),系“χαίρω”的第二简单过去式被动语态直说语气,乃是无时间性的简单过去式,我过去喜乐,我现在喜乐,并且大大的喜乐。“大大地”(μεγάλως),来自“μέγας”(很大的,伟大的)的古副词,以加强动词之义,新约圣经仅此一次使用。

 

“因为你们思念我的心、如今又发生”(ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν = that now at last you have revived your concern for me)。“如今又”(ἤδη ποτέ),新约圣经仅用于此与罗一10的“终能”。时间副词“ποτέ”,表示不确定的过去(有间歇),至终,最后。另一个时间副词“ἤδη”,表示立即的现在。两词连用,表示过去曾有一段拖延的空档时期,但至终事情能成,所要表达的,在于事情的成就,达于高潮(culmination),而不在时间,“发生”(ἀνεθάλετε),系“ἀναθάλλω”的第二简单过去式主动语态直说语气,是个荷马史诗中所用的古文学字,七十士译本中用了五次,新约圣经则仅此一次使用;原指植物重新发芽,重新生长;在此则指腓立比人思念保罗的心再度萌芽,重新生发。“你们思念我的心”(τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν,原文无“心”),“思念”(φρονεῖν),系“φρονέω”(心思考虑;参二2、5)的现在式主动语态不定词,其前带冠词“τό”,作为上述动词“发生”(ἀνεθάλετε,在此作为及物动词用)的受词,至于所插入的介词片语“ὑπὲρ ἐμοῦ”(为了我),则含有“原因”之意。本句直译应作“因为你们对我的思念,至终又再度发了芽”。

 

“你们向来就思念我”(ἐφʼ  καὶ ἐφρονεῖτε = indeed, you were concerned before)。在此,关系代名词“”(中性单数位置格),指其前中性单数冠词与不定词所构成的片语“思念”(τὸ  φρονεῖν);关系代名词“”之前的介词“ἐφʼ”,系“ἐπί”(在……之上)在有气号之前的写法,基于相同的思念之情,你们一向思念我。“思念”(ἐφρονεῖτε),系“φρονέω”的过去不完成式主动语态直说语气,表示在过去的一段时间内持续地思念。

 

“只是没得机会”(ἠκαιρεῖσθε δέ = but you lacked opportunity)。系晚期罕用复合字“ἀκαιρέω”的过去不完成式关身语态直说语气,由否定字首“ἀ-”与“καιρός”(时间,机会)复合而成,没有时间,没有机会。新约圣经仅此一次使用,其相反词为可六31的“工夫”(εὐκαιρέω,有时间)。

 

11“我并不是因缺乏说这话”(οὐχ ὅτι καθʼ ὑστέρησιν λέγω = Not that I speak from want)。“缺乏”(ὑστέρησιν),系来自动词“ὑστερέω”(迟到,落后;无能为力,缺少)的晚期罕用名词“ὑστέρησις”的直接受格,匮乏,不足;参可十二44的“不足”。新约圣经仅此两处使用。

 

“这是我已经学会了”(ἐγὼ γὰρ ἔμαθον = for I have learned to be content;本句在原文置于第二句,中文圣经和合本置于本节之末)。“学会”(ἔμαθον),系“μανθάνω”(学习,参四9)的整体(constative)第二简单过去式主动语态直说语气,系将他过去一长段的经验视作一个整体。至于句首的“我”(ἐγώ),则系强调用法。

 

“我无论在什么景况,都可以知足”(ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι = to be content in whatever circumstances I am)。“无论在什么景况”(ἐν οἷς εἰμι),由介词“ἐν”与关系代名词“οἷς”(中性复数间接受格,指环境),及“εἰμί”(“我是”)所构成的子句,无论我所处的环境如何;“我都可以知足”(αὐτάρκης εἶναι),由来自“αὐτός”(自己的)与“ἀρκέω”(满足)所复合而成的古形容词“αὐτάρκης”(自足的),与“εἰμί”(我是)的不定词“εἶναι”所构成的片语,此处的“αὐτάρκης”系作为“εἶναι”的述语主词,我是自觉满足的。“自足”(αὐτάρκης),乃斯多亚学派所喜爱的用字之一,新约圣经则仅此一次使用,名词“αὐτάρκεια”则见于林后九8的“充足”,与提前六6的“知足”。保罗对自己的人生际遇常怀知足之心,且长久以来学会此一功课。苏格拉底有云:“那能满足于‘最少’的人,乃是‘最富有’的人,因为‘知足’(αὐτάρκεια)的本身就是‘财富’。”Lightfoot说:“αὐτάρκης”一词所表示的乃是一种不受外在环境辖制的独立性,与自给性。Vincent则说:“αὐτάρκης”所表现的乃是一种与外在匮乏或外在欲望相反的内在满足。

 

12“我知道怎样处卑贱、也知道怎样处丰富”(οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν = I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity)。“我知道”(οἶδα),系已废弃不用的动词“εἴδω”(我知道)的第二现在完成式,作现在式用,在此使用两次,其后各接一个不定词。“处卑贱”(ταπεινοῦσθαι),系“ταπεινόω”(使降低,使卑微)的现在式被动语态不定词,所指乃物质上的贫乏,而非灵性上或道德上的贫乏。“处丰富”(περισσεύειν),系“περισσεύω”(使盈余,使富足)的现在式主动语态不定词。

 

“随事随在、我都得了秘诀”(ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι = in any and every circumstance I have learned the secret;中文圣经和合本将本句置于本节之末)。“得了秘诀”(μεμύημαι),系来自“μύω”(靠近)的常见古字“μυέω”的现在完成式被动语态直说语气,原系神秘宗教用词,意即:进入奥秘,或教导奥秘;新约圣经仅此一次使用,得了秘诀,诀窍。另一名词“μυστήριον”(奥秘),则由同一动词“μυέω”(进入奥秘),而名词“μύστης”(经秘密仪式而入会的人)演变而来;保罗在此所勾勒的画面系借自外邦秘密宗教的入会仪式,实则指他自己在每一件事上(ἐν παντί,“随事”,中性单数间接受格),在所有的景况之中(ἐν πᾶσιν,“随在”,中性复数间接受格),他都已经得了秘诀“μεμύημαι”,现在完成式,表示一个业已完成的动作所带来的持续状况或结果)。

 

“或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏”(καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι = of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need)。“饱足”(χορτάζεσθαι),系来自“χόρτος”(青草,或干草)的古动词“χορτάζω”的现在式被动语态不定词,指像动物一样被喂饱,养肥。“饥饿”(πεινᾶν),系来自名词“πεῖνα”(饥饿)的动词“πεινάω”(使饥饿)的现在式主动语态不定词。与“πένης”(贫穷,穷人,林后九9)乃同源字;后者又来自动词“πένομαι”(工作以维生),必须藉工作以维生者即贫穷人。“有余”(περισσεύειν),系“περισσεύω”(盈余,富足)的现在式主动语态不定词,参四12上的“丰富”。“缺乏”(ὑστερεῖσθαι),系“ὑστερέω”(落后,迟到,短缺)的现在式关身语态不定词,匮乏,不足,参四11的“缺乏”。

 

13“我靠着那加给我力量的,凡事都能作”(πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με = I can do all things through Him who strengthens me)。“能”(ἰσχύω),现在式主动语态直说语气,古动词,拥有能力;参雅五16的“大有功效”。“加给……力量”(ἐνδυναμοῦντι),系晚期罕用复合动词“ἐνδυναμόω”的现在式主动语态分词,由形容词“ἐνδύναμος”转化而来,该形容词又由“ἐν”与“δύναμις”(能力)复合而成;在此复合动词“ἐνδυναμόω”为使役动词,使有力量,加力量于某人;其前带冠词“τῷ”,其后带直接受词“μέ”,意即:加给我力量的那一位,相同的片语在提前一12再度出现:那给我力量的(τῷ ἐνδυναμώσαντί με,简单过去式主动语态分词);七十士译本也曾使用过该动词。保罗所以有能力,关键就在那持续不断(现在式)加给他力量(δύναμις)的耶稣基督。


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——腓立比书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

最后修改于
上一篇