8  ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα , ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 11εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.

 

 

立比书3:8-11 8不但如此,我也将万事当作有损的,因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事,看作粪土,为要得着基督,9并且得以在他里面,不是有自己因律法而得的义,乃是有信基督的义,就是因信神而来的义,10使我认识基督,晓得他复活的大能,并且晓得和他一同受苦,效法他的死,11或者我也得以从死里复活。

 

8“不但如此”(ἀλλὰ μενοῦνγε = More than that)。在保罗继续下文之前,使用这两个语助词,以加强语势。这两个语助词,是由四个语助词构成:“ἀλλά”(诚然,参来三16的“岂不是”),“μέν”(确实),“οὖν”(所以),“γέ”(至少,果真),而其中三个若连在一起写,或写作“μενοῦνγε”,或写作“μενοῦν γε”,成为一种不同于古典用法的特别连接词,以为强调或纠正之用,新约圣经共使用过四次,另参路十一28的“是,却”;罗九20的“竟敢”,十18的“诚然”。在此,保罗一连用了四个语助词,以强调其信念之强烈,情感之热切。

 

“我也将万事当作有损的”(καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι = I count all things to be loss)。“当作”(ἡγοῦμαι),“ἡγέομαι”(考虑,认为)的现在式关身形主动意直说语气,保罗在此重复他所肯定的话,不断地将万事当作“有损的”。

 

“因我以认识我主基督耶稣为至宝”(διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου = in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord)。“至宝”(ὑπερέχον),系复合动词“ὑπερέχω”(处于高位,超越,优越)的现在式分词,中性单数直接受格,由“ὑπέρ”(在……之上)与“ἔχω”(拥有)复合而成,参二3的“比……强”,四7的“出人意外的”;在此“至宝”(ὑπερέχον)之前带冠词,当作抽象名词用,其后接所有格。“认识”(γνώσεως),系“γνῶσις”(知识)的所有格。本句直译作:“为了认识我主基督耶稣,此一认识具有至高无上的价值”。

 

“我为他已经丢弃万事”(διʼ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην = for whom I have suffered the loss of all things),直译作“为了他,我已经亏损了一切”。“他”(ὅν),系关系代名词“ὅς”(who)的阳性单数直接受格,先行词为其前的“我主基督耶稣”(Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου)。“丢弃”(ἐζημιώθην),系名词“ζημία”(亏损,参三7、8)的同源动词“ζημιόω”(蒙受损害)的简单过去式被动语态直说语气;简单过去式表示过去某一特定时间所发生的事情,在此指保罗悔改信主的那一时刻,他在律法上所拥有的一切均已亏损。

 

“看作粪土”(καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα = and count them but rubbish)。“看作”(ἡγοῦμαι),这是两节之中第三次使用该动词,系“ἡγέομαι”(考虑,认为)的现在式关身形主动意直说语气,参二3的“看”,二6的“以……为”,二25的“想”,三7、8的“当作”。“粪土”(σκύβαλα),系晚期名词“σκύβαλον”(垃圾,廢物)的复数直接受格,其字来源不详,也许与“σκῶρ”(粪便)有关,也许来自“κύνας βάλλω”(丢给狗),原指丢给狗吃的东西,后引伸为指一切廢物或垃圾;蒲纸文献中曾使用过,新约圣经则仅此一次使用。

 

“为要得着基督”(ἵνα Χριστὸν κερδήσω = in order that I may gain Christ)。“得着”(κερδήσω),系“κερδάω”(Ionic希腊文写作“κερδαίνω”)的第一简单过去式主动语态假设语气,其前带语助词“ἵνα”,表示目的子句。保罗从未以他对基督的认识为满足,他总是渴望与主有更多的交往;因此,他为了基督,将他信主以前所拥有的一切都当作亏损,看作粪土,为要得着基督。

 

9“并且得以在他里面”(καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ = and may be found in Him)。继续接于上句语助词“ἵνα”之后,表示目的。“得以”(εὑρεθῶ),系“εὑρίσκω”(发现,遇见)的有效简单过去式(或完成简单过去式)被动语态假设语气,指死的时候(参林后五3的“被遇见”的时候),或基督再来的时候;该动词的用法,请另参林前四2的“所求于”;加二17的“仍是”。

 

“不是有自己因律法而得的义”(μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου = not having a righteousness of my own derived from 如Law)。“有”(ἔχων),系“ἔχω”(拥有)的现在式分词(阳性单数主格);“自己”(ἐμήν),系“ἐμός”(我的)的阴性单数直接受格,我的“义”(δικαιοσύνην)。“因律法而得的”(τὴν ἐκ νόμου),由直接受格的冠词(τήν)与介词片语(ἐκ νόμου)构成的片语,形容“义”(δικαιοσύνην);意即,这义来自律法,并且是我的。

 

“乃是有信基督的义”(ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ = but that which is through faith in Christ)。本句原文无“义”字,但却是上句“义”字(δικαιοσύνην)的同位语,地位与“τὴν ἐκ νόμου”(因律法而得的)相平行,故直译作“乃是有藉着相信基督而来的义”。“基督”(Χριστοῦ),受词所有格(译作“相信基督”),非主词所有格(译作“基督的信实”);正如罗三22;加二16、20。

 

“就是因信神而来的义”(τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει = the righteousness which comes from God on the basis of faith)。直译作“也就是来自神,基于信的义”;本句“义”(δικαιοσύνην)与前两句“我的义”(ἐμὴν δικαιοσύνην)恰为强烈的对比,因系“来自神,基于信”(τὴν ἐκ θεοῦ ... ἐπὶ τῇ πίστει)。

 

10“使我认识基督”(τοῦ γνῶναι αὐτόν = that I may know Him)。“认识”(γνῶναι),系“γινώσκω”的第二简单过去式主动语态不定词(表始简单过去式),表示对基督有个别的认识与经验。不定词之前带所有格的冠词“τοῦ”,表示目的;保罗一生最大的愿望也就在此:藉着交往的经验,更多认识基督。

 

“晓得他复活的大能”(καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ = and the power of His resurrection)。本句原文无“晓得”一词,但系其前“认识”的第二个直接受词;直译作“和他复活的大能”。“复活”(ἀναστάσεως),系名词“ἀνάστασις”(兴起,复活)的所有格。Lightfoot指出,在基督复活的事上,无人曾参与;然而相信他的人却可以对末日复活(参林前十五14、15;罗八11),胜罪的事实(罗四24、25),身体的尊贵(林前六13、14;腓三21),以及在道德及灵性生活上所经历的改变(加二20;罗六4、5;西二12;弗二5)有确据。这些都是因着基督的复活,所带来的十字架之动力;也是保罗呼吁基督徒过圣洁生活时所紧紧把握的真理。

 

“并且晓得和他一同受苦”(καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ = and the fellowship of His sufferings)。原文无“晓得”,但系前面“认识”的第三个直接受词,直译作“和在他的受苦上有份”。“受苦”(παθημάτων),系“πάθημα”(忍受的事,苦难)的复数所有格,受词所有格,意即:有份于他的受苦;“κοινωνίαν”(团契,交通,参与,有份)是本书信中常用的一个字。

 

“效法他的死”(συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ = being conformed to His death)。“效法”(συμμορφιζόμενος),系晚期复合动词“συμμορφίζω”(或作“συμμορφόω”)的现在式被动语态分词;来自形容词“σύμμορφος”(有相似的形状,参罗八29的“效法”;腓三21的“和……相似”),由“σύν”(与……在一起)与“μορφή”(形状,样子,参可十六12;腓二6、7的“形像”)复合而成,新约圣经仅此一次使用,另见教会时期著作对本节之引用。通俗拉丁文译本译作“configuro”。参罗六5:在他死与复活的形状上与他“联合”(σύμφυτοι);意即林后四10所言,身上常带着耶稣的死,使耶稣的生也显明在我们身上。诚然,保罗在此所透露的,乃是他个人在基督徒经验中“最深的秘密”,也是他所引以为无上光荣的喜乐(西一24);因为在基督里,就是全面有份于基督,包括:有份于他顺服的生活,他的灵性,他的受苦,他的受死,以及他的荣耀,因此“忠心事奉基督的人,也必隐约经历那并不亚于加略山之苦的客西马尼之挣扎”(Lightfoot)。

 

11“或者我也得以从死里复活”(εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν = in order that I may attain to the resurrection from the dead)。并非表示怀疑,乃是谦虚的说法(Vincent);是一种谦虚的盼望(Lightfoot)。“或者”(εἴ πως),如果也许,导引半目的子句,表示一种渴望之事的可能性(参罗一10,十一14的“或者”)。“得以”(καταντήσω),系“καταντάω”(达成,到达)的简单过去式主动语态假设语气,也可以是未来式主动语态直说语气,正如罗十一14的“激发”(παραζηλώσω),与腓三12的“得着”(καταλάβω)一样。在此,“καταντάω”(达成,到达)系晚期复合动词,由“κατά”与“ἀντάω”复合,表示到达目的地,或达成目标。“复活”(ἐξανάστασιν),系晚期复合名词“ἐξανάστασις”(七十士译本中并无,但Polybius与一片蒲纸文献曾使用;由“ἐξ”与“ἀνάστασις”复合而成)的直接受格,其前带冠词,接于介词”之后,表示目的。显然,保罗是想到基督徒要“从”死人中(ἐκ)复活起来,分别“出来”,所以才会在“复活”(ἀνάστασις)一词前面重复地使用了介词“ἐξ”;使用该词,并不表示他否定一般性的复活,而是他强调基督徒的复活。


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——腓立比书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

最后修改于
上一篇