27  Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου 28καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·29ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 30τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

 

 

腓立比书1:27-3027只要你们行事为人与基督的福音相称,叫我或来见你们,或不在你们那里,可以听见你们的景况,知道你们同有一个心志,站立得稳,为所信的福音齐心努力。28凡事不怕敌人的惊吓,这是证明他们沉沦,你们得救,都是出于神。29因为你们蒙恩,不但得以信服基督,并要为他受苦。30你们的争战,就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。

 

要站立得稳(腓一27~30)

 

27“只要你们行事为人与基督的福音相称”(Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε = Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ)。“只要”(μόνον),副词,不论保罗能不能到他们那里,他所盼望的就是这一件事。“行事为人”(πολιτεύεσθε),系古动词“πολιτεύω”的第二人称复数现在式关身语态命令语气,指生活方式,举止言谈,行事为人;系来自古名词“πόλις”(城邦,城市),与“πολίτης”(市民,国民),原指成为市民,管理市政,过着市民的生活;新约圣经中仅两次使用,另参徒二十三1的“行事为人”。腓立比城乃罗马帝国的殖民地之一,居民拥有罗马公民权,这罗马公民权正是保罗所引以为荣的。“行事为人”(πολιτεύω)一词包含言行两方面的意义,也含有“公民身份”的观念。本节比较好的翻译应是:“只要你们生活得像个(天上的)公民,与基督的福音相称”。“相称”(ἀξίως),来自动词(ἀξιόω)(配得)的副词,意即:合宜地,适切地,配得上的,参弗四1;西一10;帖前二12等。

 

“叫我或来见你们、或不在你们那里,可以听见你们的景况,知道你们同有一个心志,站立得稳,为所信的福音齐心努力”(ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου = so that whether I come and see you or remain absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel)。“努力”(συναθλοῦντες),系“συναθλέω”的现在式主动语态分词,由“σύν”(与……在一起),与“ἀθλέω”(竞赛,参提后二5)复合而成,指在竞技场上一起努力,一起奋斗。安提阿学派著名的Diodorus(主后378年大数主教)曾使用过该字,该字乃罕用的晚期字;新约圣经中也仅两次使用,另参腓四3的“一同劳苦”。惟有在对基督信仰中的那份活力,能产生一个个充满活力的基督徒。Lightfoot说:“基督徒是共同一致地为所信的福音而奋斗。”“为所信的福音”(τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου),直译应作“为福音的信仰”,“信”(τῇ πίστει),间接受格,表示基督徒齐心努力的目标,即在此一“信”字,亦即指福音的信仰,福音的教导。

 

28“凡事不怕敌人的惊吓”(καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων = in no way alarmed by your opponents)。“怕……的惊吓”(πτυρόμενοι),系古动词“πτύρω”(惊慌,害怕)的现在式被动语态分词,来自另一个动词“πτοέω”(惊惶,惊慌,参路二十一9,二十四37);犹如受惊而胆怯(πτοεῖν)的马一般惊惶失措;本字在新约圣经中仅此一次使用。在此,保罗要腓立比人“凡事不”害怕;“凡事不”(μὴ ... ἐν μηδενί),两个否定词连用,表示加强语气的用法,参林后六3,十三7等。“敌人”(τῶν ἀντικειμένων),系晚期复合动词“ἀντίκειμαι”(反对,敌对)的现在式关身形主动意分词,由“ἀντί”(相对),与“κεῖμαι”(放置,按立)复合而成,表示抵挡,相抗之意,参帖后二4的“抵挡;在此,该分词之前带冠词“τῶν”(阳性复数所有格),构成名词用法,表示那些与保罗相对抗的人,可能是犹太人,也可能是外邦人,或者两者兼而有之。所有谴责罪恶的传道人都有可能树立敌人。

 

“这是证明他们沉沦,你们得救”(ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῶν δὲ σωτηρίας = —which is a sign of destruction for them, but of salvation for you)。“这”(ἥτις),关系代名词,指上述所谈论之事。“证明”(ἔνδειξις),古名词,表示记号,兆头,或作为某事的证明;新约圣经中共出现四次(另参罗三25、26“显明”;林后八24“凭据”),仅是保罗的用词,是个希腊典雅期的法律用语。“沉沦”(ἀπωλείας),名词,来自动词“ἀπόλλυμαι”,表示失丧、毁坏、灭亡之意;与“得救”(σωτηρίας,来自动词“σῴζω:拯救”)恰为对比。

 

“都是出于神”(καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ = and that too, from God)。“都是”(τοῦτο),直接受格作副词用,这是当时的一种习惯用法。Lightfoot认为此处的“τοῦτο”所指,乃上文的“证明”(ἔνδειξις),他说:“这种沉沦或得救的证明乃是直接来自于神的指示。因此,当基督徒为信仰而被扔进竞技场与野兽格斗,他并不焦虑于等待那善变、不可信的观众所给予他生或死的判决之告示”。

 

29“因为你们蒙恩”(ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ = For to you it has been granted for Christ’s sake)。“你们蒙恩”(ὑμῖν ἐχαρίσθη),直译作“它已被赐给了你们”;“赐”(ἐχαρίσθη),系“χαρίζομοαι”(赏赐,施予)的第三人称单数第一简单过去式被动语态直说语气。“为了基督的缘故”(τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ;中文圣经和合本未译);介词片语带冠词,属名词用法,其后再以两个带冠词的不定词片语作为它的同位语,以为说明。

 

“不但得以信服基督,并要为他受苦”(οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν = not only to believe in Him, but also to suffer for His sake)。“不但……并要”(οὐ μόνον … ἀλλὰ καί),习惯用法。“信服”(πιστεύειν),系动词“τιστεύω”(相信,信靠)的不定词;“受苦”(πάσχειν),系动词“πάσχω”(经历,忍受,受苦,请见加三4之注释)的不定词。在此保罗以两个带冠词的不定词片语“信服基督”(τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν,直译为“信服他”),与“为他受苦”(τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν),作为其前不定词片语“为基督的缘故”(τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ)的解说,因此本节直译应为:“因为你们为基督的缘故,不但得以信靠他,并且得以为他受苦,是(神)已经赐给你们了”。诚然,为基督受苦,也是神所赐给我们的一种恩典。

 

30“你们的争战,就与……一样”(τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες … = experiencing the same conflict …),直译作“你们有……相同的争战”。“有”(ἔχοντες),系“ἔχω”(拥有)的现在式主动语态分词(阳性复数主格)。“相同的争战”(τὸν αὐτὸν ἀγῶνα),直接受格,“相同的”(αὐτόν),人称代名词,指“自己”或“本身”,以加强语气;亦可指“同一个”或“相同的”(在此为后者)。“争战”(ἀγῶνα),原指运动场上的竞赛(参林前九25的“较力争胜”),引伸为一般的奋斗,争战。

 

“你们在我身上从前所看见、现在所听见的”(οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί = which you saw in me, and now hear ίο in me)。“看见”(εἴδετε),系“ὁράω”(目击,看见)的第二简单过去式主动语态直说语气(第二人称复数);“听见”(άκούετε),系“ἀκούω”(听见)的现在式主动语态直说语气(第二人称复数)。句首的关系代名词“οἷον”(像这样),所指乃其前的先行词“争战”(ἀγῶνα),意即:你们会有相同的争战,这争战乃是与你们在我身上,从前所看见、现在所听见的一样。换言之,腓立比人既然蒙神恩赐,得以信服基督,并得以为基督受苦,因此他们会遭遇与保罗相同的争战。

 


返回 首页

去往 研经工具

本文选自《活泉希腊文解经——腓立比书》

作者:A. T. 罗伯逊(A. T. Robertson)

最后修改于
上一篇